Fáraók Tours  
1064 Budapest, Podmaniczky u. 51-53
Telefon: +36 1 398-8888
 
   
 


KAIRÓ IDŐJÁRÁS
HURGHADA IDŐJÁRÁS
SHARM EL-SHEIKH IDŐJÁRÁS
Utazási szerződés

Amely létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51-53, cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál Cg.01-09-911386; adószáma: 14602423-2-42.Tel.:+36-1/39-888-88, Fax.:+36-1/39-888-80; web: www.faraok.hu, email: iroda@faraoktours.hu. Vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1143 Budapest, Stefánia út 51., telefon: +36-1-460-1400, fax: +36-1-460-1499, e-mail: info@colonnade.hu, Kötvény száma: VBB/2017/299, kelte: 2016.11.02. A kötvény által fedezett kockázatok: a biztosított által kötött utazási szerződésekből eredő, biztosítottat terhelő kötelezettségek nem megfelelő- vagy nem teljesítése esetén az Utazókat ért vagyoni károk megtérítése. A biztosítás területi hatálya: Külföldre történő utazásszervezés az egész világra. Engedélyező, illetve hatósági nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919. www.mkeh.gov.hu. MKEH eng. szám: U-001005, mint utazásszervező és a Fáraók Földje Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 51-53., cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál Cg. 01-09-289602, adószáma: 25796247-2-41., mint az utazásszervező tevékenységével kapcsolatos egyéb- és részszolgáltatások foglalásainak - és annak pénzügyi rendezésének intézője, aki felé az Utazó az utazás díját fizetni köteles), mint ügyintéző partner iroda,

Szerződő neve:
Lakcíme:
E-mail címe:
Telefon száma:
Pozíció szám:
Úttípus neve:
Időtartam:
Teljes díj:

azaz a továbbiakban, mint Utazó között, a szerződés mellékletét képező megrendelőn szereplő szolgáltatás biztosítására az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

1. Irányadó szabályok
Az Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság utazásszervező (továbbiakban: FÁRAÓK TOURS) által szervezett külföldi utazásokra a hatályos Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezései, 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól; az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) sz. Kormányrendelet (továbbiakban: R); valamint 213/1996. (XII. 23.) Korm. és a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:254 rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló rendelkezései, valamint az egyedi utazási szerződésben, megrendelésben, visszaigazolásban, bármely átadott, vagy online közölt katalógusban, tájékoztatóban illetve a szerződésben foglaltak az irányadóak. Jelen általános szerződési feltételek a 2018.07.01-től megkötött szerződésekre érvényesek.
Amennyiben a FÁRAÓK TOURS nem saját hatáskörben, hanem más utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem jelen általános szerződési feltételek, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei alkalmazandók.

2. A szerződés létrejötte
A jelentkezés nyilvántartásba vételével, az előleg befizetésével, illetve az utazási szerződés aláírásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre az Utazó(ok) és a FÁRAÓK TOURS között a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint az utazási szerződés. Ha az Utazó nem személyesen jár el (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), megbízottja – két tanú előtt aláírt és leadott eredeti megbízási szerződés alapján – jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utazónak) haladéktalanul átadni, az eljáró személy (megbízott) tevékenységéért a FÁRAÓK TOURS felelősséget nem vállal. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízásból, ügyviteléből, eljárásából fakadó a FÁRAÓK TOURS-t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha a FÁRAÓK TOURS a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a FÁRAÓK TOURS az Utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utazó jelentkezését a FÁRAÓK TOURS bármikor visszautasíthatja, és a befizetett előleget visszafizeti. 

3. Utazó jogai és kötelezettségei
A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az Utazó gondoskodik. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, közegészségügyi rendelkezések stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Egyiptomba utazás esetén az útlevélnek a hazautazástól számított még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utazót terhelik. Amennyiben az utazások során érintett országokba való belépéshez vízum szükséges, akkor azt Utazó saját maga köteles beszerezni azt. Amennyiben az Utazó valamely oknál fogva az adott országba nem kap vízumot, akkor az ennek hiányából fakadó összes költség és kár megtérítése az Utazót terheli. Az Utazó, az utazás alatt a rá vonatkozó jogszabályokat, törvényeket köteles betartani.

4. Részvételi díj
A részvételi díjak többnyire kétágyas elhelyezés esetén egy személyre értendők. A részvételi díj megállapítása nem a napok száma, hanem az igénybe vett szolgáltatások szerint történik. Azoknak az Utazóknak, akik nem rendelkeznek magyar útlevéllel, illetve nincs magyarországi tartózkodási engedélyük, a programok részvételi díja változhat, az Egyiptomi Szálloda Szövetség Rendelkezése alapján.
Az utazás első és utolsó napja utazási napnak minősül, nem üdülésnek. A szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, valamint devizaárfolyamának változása miatt a FÁRAÓK TOURS legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott értesítéstől számított 3. napon belül elállhat a szerződéstől és a FÁRAÓK TOURS a befizetett összeget teljes egészében 14 napon belül visszafizeti.
Az Utazási Irodának jogában áll kerozin pótdíjat bevezetni, amennyiben az áremelkedés jelentős és igazolható. 

Az utazási csomag szolgáltatásai illetve az utazási szerződés részvételi díja tartalmazza:

 • Repülőjegy oda-vissza utazásra, 2 év alatti gyermek részére a repülőgépen nincs külön hely biztosítva.
 • Transzferek: repülőtér – szálloda - repülőtér között, illetve az utazási csomagban szereplő programok és szállások helyszínei között.
 • Illetékek: mely áll a repülőtéri illetékből, helyi adókból, illetékekből és a szervizdíjakból.
 • Szállásköltség: a megrendelésnek megfelelő szobatípusban és kategóriában.
 • Ellátást: az utazásban szereplő leírás alapján. Az italokat kizárólag all inclusive ellátás esetén tartalmazzák az árak vagy ha erre a program leírás kifejezetten utal.
 • Belépők árát: a prospektusokban vagy a weboldalon szereplő utazás leírásában szereplő programok esetében.
 • Telepített képviselő: (idegenvezető, asszisztencia, csoportkísérő). A képviselő alapértelmezett nyelve az adott ország anyanyelve illetve ezen kívül egy világnyelv, mely többnyire az angol. Bizonyos programoknál a prospektus vagy a weboldal leírásában feltüntetett szabályok szerint, az idegenvezetés nyelve ettől eltérően történhet magyar nyelven is.
 • Magyar nyelvű asszisztencia Magyarországon: 24 órás telefonos elérhetőség, az itthon lévő kollégánk sürgős/fontos ügyben telefonos ügyintézést végez.

A prospektusban vagy weboldalon meghirdetett részvételi díjak nem tartalmazzák: 

 • vízumdíjat,
 • sztornó biztosítást,
 • BBP biztosítást,
 • az alapszolgáltatáson kívül eső, magas kategóriájú szoba, lakosztály, kabin foglalása esetén felárat számítunk fel, melynek összegéről a lekérést követően tudunk felvilágosítást adni.

5. Részvételi díj fizetési feltételei
Utazás megrendelése esetén minimum 50% előleget kell a jelentkezéskor megfizetni, az Utazó és a FÁRAÓK TOURS megállapodása alapján megadott határidőig és fizetési módon. Bizonyos promóciókhoz kapcsolódóan a részvételi díj teljes összegét be kell fizetni, az ilyen promóciókat a FÁRAÓK TOURS egyértelműen kihirdeti a felületein és minden esetben lehetőséget ad, promóció nélkül normál foglalásra is.
A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő.
Az Utazó tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben a FÁRAÓK TOURS úgy tekinti, mintha az Utazó az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe.

6. Utazás
Elsősorban a FÁRAÓK TOURS által szervezett utazási csomagokra terjed ki, de alkalmazandók (eltérő megállapodás hiányában) abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.
A FÁRAÓK TOURS utazásainak többségét menetrend szerinti járattal illetve némely esetben charter járatokkal szervezi. Repülővel szervezett utazások esetén, a légi szállítás teljesítésekor hatályos jogszabályok az irányadók. A FÁRAÓK TOURS és a légi fuvarozó felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, többször módosított 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete korlátozza.
A nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályok (IATA) alapján a fuvarozó légitársaság és a FÁRAÓK TOURS fenntartja a repülőgép indulási időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási helyek, a légitársaság, a repülőgép típus megváltoztatásának jogát.
A menetrendek, vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontok (pl. különjáratok indulási és érkezési időpontja) nem szavatoltak, és nem részei a légi fuvarozási szerződésnek.
Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásáért a FÁRAÓK TOURS-t felelősség nem terheli. A légi járatok hosszú késéséért, a beszállás megtagadásáért, a járatok törléséért, a légi utazással kapcsolatban felmerült egyéb problémákért a FÁRAÓK TOURS felelősségét kizárja, illetve a jelen pontban meghatározott jogszabályok keretei között, a légitársaság felelősségének mértékéig korlátozza.
Az indulást megelőzően a tudomására jutott változtatásokról, módosításokról a FÁRAÓK TOURS az Utazót haladéktalanul értesíti. A légi utazás során a csomagokban keletkezett kárt, vagy a csomag elveszésének tényét a repülőtér elveszett csomagok osztályán kell haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyv felvételét és a légitársaság intézkedését, segítségét kérni. Az elveszett, megsérült csomagért a FÁRAÓK TOURS-t felelősség nem terheli, a kártérítési igényt a légitársasághoz kell benyújtani.

Tájékoztató a charter repülőjegyekre vonatkozó szabályokról:

 • A járat indulási időpontja nem módosítható. Amennyiben az Utazó nem veszi igénybe a repülőjegyet, annak ára nem térítendő vissza.
 • Névmódosításra legkésőbb két héttel az indulás előtt van lehetőség, melynek díja 10.000 Ft/fő.
 • A charter repülőjegyre kizárólag az azt kiállító Utazási Iroda által felállított szabályok érvényesek, amelyek nem képezik a légitársaságok által kiadott foglalási és törlési szabályzat részét.
 • A repülőjegy elvesztése esetén, annak pótlása az adott légitársaság illetve a bérlést végző Utazási Iroda szabályai szerint történik.

7. Szállás
A szállodák kiválasztásából, a szállodák szolgáltatásával kapcsolatban eredendő károkért az utazásszervezőt semmilyen felelősség sem terheli. A szállodák esetleges telítettsége esetén a FÁRAÓK TOURS jogosult az Utazókat azonos kategóriájú szállodában elhelyezni kártérítési kötelezettség nélkül.
A FÁRAÓK TOURS fenntartja a változtatás jogát, miszerint az Utazó által megjelölt szálloda/hajó helyett azonos kategóriájú szállodában/hajón helyezze el. A változásról az Utazót a fentiekben leírtak szerint kell tájékoztatni. Ezen esetekben a FÁRAÓK TOURS kártérítésre nem kötelezhető. Visszaigazolás hiányában nem áll módjában a szállodától függő igényeket teljesíteni. (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba) a prospektusunkban vagy a weboldalon szereplő szállodák némelyike rendelkezik főépülettel és bungalóval, vagy melléképülettel egyaránt.
A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekintik, és azonos árakon kínálják. A FÁRAÓK TOURS nem tud garanciát vállalni arra, hogy minden Utazó a főépületben kerül elszállásolásra. A prospektusban és weboldalon feltüntetett távolságok tájékoztató jellegűek. Ajánlatainkban szerepelhetnek olyan szállodák, amelyek a FÁRAÓK TOURS prospektusában vagy weboldalán nem szerepelnek. Az utazási feltételek ugyanúgy vonatkoznak ezekre a szállodákra is.
A részvételi díjban foglalt szállodát a helyszínen nem áll módunkban módosítani, szállodaváltoztatást az indulás előtt 4 héttel áll módunkban fogadni. Egyiptomban a szállodákban hivatalosan a check-in délután 14:00-tól elérhető, a check-out pedig legkésőbb délelőtt 11:00-ig tart.

8. Fakultatív programok
A katalógusban és a weboldalon illetve egyéb kiadványainkban található fakultatív programok tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazási irodában vagy a helyszínen van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására a FÁRAÓK TOURS csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). Amennyiben a FÁRAÓK TOURS mondja le az Utazó által már befizetett fakultatív programot ezen okokból, úgy a befizetett díj az Utazónak visszajár. Amennyiben az UTAZÓ a magyarországi irodában befizetett fakultatív programot Egyiptomban lemondja, szervezési költséget számítunk fel, melynek összege a lemondás idejétől és a fakultatív program típusától függ. Tekintettel arra, hogy a fakultatív programok az adott úticél helyi szervezésében történnek, ezért a szolgáltatásokkal, illetve hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszt, kártérítési igényt az Utazó köteles a helyszínen jegyzőkönyveztetni, és annak egy példányát a helyi szervező részére átadni. Fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot a FÁRAÓK TOURS a katalógusában, weboldalán és kiadványaiban a programhoz kapcsolódóan feltünteti. A programváltoztatás jogát a FÁRAÓK TOURS fenntartja.

9. Szerződés módosítása
Amennyiben az Utazó az utazás megrendelése után utazási igényét fenntartva megváltoztatja: a létszámot, a szálláshelyet akkor a változtatás 10.000 Ft/fő/alkalom költség megtérítése mellett lehetséges. Az időtartam, úti cél változtatása, utazó személy névváltozása 20.000 Ft/fő költség megtérítése mellett lehetséges.
Amennyiben az Utazó a szerződéskötéskor hibás adatot ad meg, úgy annak módosítási-, vagy többletköltsége az Utazót terheli. Ezeket a módosításokat illetve az utazás átruházását a FÁRAÓK TOURS az utazás indulási időpontjához képest 7 napon belül, már nem köteles elvégezni. A szálláshelyek megváltoztatása a 8. pontban leírtak szerint lehetséges.

10. Lemondási feltételek
A FÁRAÓK TOURS legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal kártérítési kötelezettség nélkül – a befizetett összeg teljes visszatérítése mellett – elállhat az utazási szerződéstől. Az elállásra a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés a),- b) pontjaiban foglaltak az irányadók. Ha a FÁRAÓK TOURS az utazás időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt, vagy programot az Utazó jelentkezése után lényegesen megváltoztatja, az Utazó a változás közlésétől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől. Ilyen esetben a FÁRAÓK TOURS a befizetett díjat teljes egészében visszafizeti, és a R 8. §-ában foglalt előírások szerint köteles eljárni.
Ha az Utazó hatósági orvos, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt az utazáson, erre vonatkozóan előzetes biztosításkötés (útlemondási biztosítás) esetén a költségeit a biztosító a saját szabályzata szerint megtéríti.
Amennyiben az Utazó saját érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől a R 8.§ (8) bekezdése alapján bánatpénzt köteles megfizetni, amelynek mértéke a részvételi díjból a következő. Az utazás időpontját megelőző 61. napig, lemondásakor, 7.500.- Ft/fő adminisztrációs díj megfizetése minden esetben kötelező illetve ezt az összeget a vissza térintendő összegből a FÁRAÓK TOURS levonja.

Az utazás kezdőnapját megelőző:

 • 61. napig kötbérmentes,
 • 60-45 nap 10%,
 • 44-32 nap 25%,
 • 31-24 nap 50%,
 • 23-11 nap között a részvétei díj  80%-a,
 • 10-0 napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

A postai úton történő lemondás időpontját a tértivevényes levélnek azzal a napjával tekinti megérkezettnek, amikor a FÁRAÓK TOURS aláírta az igazoló szelvényt.
A FÁRAÓK TOURS az Utazót az utazás megkezdését követően – az Utazó hibájából, pl. kisállatokat, háziállatokat, romlandó árukat, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagokat, hatósági előírásba ütköző árukat szállít, vagy az Utazó az a személy, aki veszélyezteti Utazótársait, a közlekedés biztonságát (pl. fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság) – kizárja, az Utazó a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
Az Utazó kifejezetten hozzájárul, hogy a FÁRAÓK TOURS jogosult a fentiek – bánatpénz és a jogos költségeket- alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az Utazó által befizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására. A fennmaradó összeg az Utazót illeti. Amennyiben az Utazó által befizetett összeg nem fedezi a fent megállapított bánatpénz összegét, az Utazó köteles azt, vagy a különbözetet a lemondás időpontjától számított 8 napon belül a FÁRAÓK TOURS-nak megfizetni.

11. Biztosítások
A szerződés aláírásával egyidejűleg igazolom, hogy a biztosító társaság adataira a sztornó és utasbiztosítási feltételekre, szolgáltatásokra és díjakra vonatkozó részletes tájékoztatást a szerződéskötés előtt megkaptam.
Ha az Utazó biztosítást köt a FÁRAÓK TOURS segítségével, akkor az utazásszervező köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratokkal egyidejűleg az Utazónak átadni. A biztosítótársasággal szemben érvényesíteni kívánt útlemondási kárigényt be kell jelenteni, arról jegyzőkönyvet kell felvenni. A biztosító társaság szabályzatai az utazásszervező weboldalán hozzáférhetőek. 

12. Szerződés teljesítése
A FÁRAÓK TOURS felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha a FÁRAÓK TOURS az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Amennyiben nem teljesíti, köteles az Utazó kívánsága szerint vagy a díjat visszafizetni vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. A szerződéssel okozott kárt a FÁRAÓK TOURS köteles megtéríteni. Azonban a kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható. Kártérítési felelősségét a R 12. § (2) bekezdése alapján korlátozza.
Ha a szolgáltatás teljesítése nem a voucherben foglaltaknak megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen, akkor az Utazó köteles az eltérés hiányát, vagy bárminemű észrevételét a FÁRAÓK TOURS helyi megbízottjának azonnal jelezni és a helyszíni jegyzőkönyvet felvetetni. A jegyzőkönyv kizárólag az Utazó panaszának a rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza a FÁRAÓK TOURS panasszal kapcsolatos állásfoglalását. Ennek a jegyzőkönyvnek egy példánya az Utazóé a másik példány a FÁRAÓK TOURS-é. Amennyiben az Utazó panaszát a helyi képviselő nem tudta megoldani, az Utazó köteles azt azonnal telefonon jelezni a FÁRAÓK TOURS magyarországi képviselőjének is, a FÁRAÓK TOURS által biztosított 0-24 órás ügyeleti telefonon keresztül, melyet a FÁRAÓK TOURS több kiadványában, weboldalán is feltüntet: +36 70 701 3700
Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen kijavítani nem lehet, akkor az Utazó köteles az utazás befejezését követő a törvényben előírt határidőn belül a FÁRAÓK TOURS-nál írásban reklamálni, csatolva a reklamációt alátámasztó jegyzőkönyv másolatát. A FÁRAÓK TOURS az Utazó igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles a panaszt kivizsgálni, és álláspontjáról az Utazót értesíteni.
Amennyiben az Utazó a fent említett jelzést elmulasztja vagy nem csatolja a külföldi országban felvett jegyzőkönyvet, akkor a kártérítési igénye nem érvényesíthető és a reklamáció nem fogadható el.
A kifogás késedelmes és nem szerződésszerű előterjesztéséből eredő károkért az Utazó felelősséggel tartozik (Ptk. 306. § (4) bekezdés). A FÁRAÓK TOURS a program kiírásban szereplő programok sorrendjén változtathat!
Szintén nem vonható felelősségre a FÁRAÓK TOURS, amennyiben az Utazó a meghirdetett programokon kívüli szabadidőben egyénileg szervezett bármilyen tevékenységért, mely során problémája merül fel, megsérül, vagy bántódása esik stb.  
A FÁRAÓK TOURS nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok, vis maior okok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a FÁRAÓK TOURS felelősséget nem tud vállalni, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az Utazót terhelik.
Az Utazó poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utazó gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a FÁRAÓK TOURS, vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat) átvette. A FÁRAÓK TOURS közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a FÁRAÓK TOURS az Utazó kárát megtérítette, megilletik azok a jogok, amelyek az Utazót a közreműködővel szemben illetnék meg. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.
Ha a FÁRAÓK TOURS nem tesz eleget az Utazók hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az Utazó az igényének érvényesítése végett a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepéhez fordulhat.
A Felek vállalják, hogy az iroda által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A FÁRAÓK TOURS a programfüzetben, egyéb kiadványokban és a weboldalon illetve egyéb online felületen esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem vállal.
A FÁRAÓK TOURS a szerződésben foglalt szolgáltatások: szállás, étkezés, közlekedés, programok, árak módosításának, megváltoztatásának jogát ésszerű keretek között, indokolt esetekben, szolgáltatási kategórián belül fenntartja. A változtatás tényét és okát az Utazóval haladéktalanul közli. Amennyiben az Utazó a változtatást 3 napon belül, illetve a helyszínen haladéktalanul, írásban nem kifogásolja, úgy kell tekinteni, hogy a szerződésmódosítást elfogadta. A katalógusban, kiadványokban, weboldalakon szereplő képek illusztrációk! A prospektusokban vagy a weboldalon szereplő szállodaleírások a szállodák hivatalos honlapja és kiadott prospektusaik alapján készültek. A FÁRAÓK TOURS, csak lefordította azokat, ezért egyes szolgáltatások a leírtakban szereplőtől való eltéréséért felelősséget nem vállal!
A prospektusokban és a weboldalon található információk azok elkészítési idejével voltak aktuálisak, időközbeni változásokért a FÁRAÓK TOURS felelősséget nem vállal. Ha az információk változásáról a FÁRAÓK TOURS tudomást szerez, akkor azokat a weboldalon és az online anyagokban a lehető legrövidebb időn belül kijavítja, a nyomtatott dokumentumokban pedig az újranyomás alkalmával korrigálja, ezért mindig a weboldal tekinthető legfrissebb tájékoztatásnak.
Felnőtt kísérő nélküli, kiskorú UTAZÓ a FÁRAÓK TOURS útjain nem vehet részt. Ha a kiskorú Utazó nem saját szüleivel szeretne utazni, akkor csak a megfelelő jogszabályok betartása mellett utazhat. Ennek elmulasztása esetén a FÁRAÓK TOURS-t semmilyen felelősség sem terheli.
A FÁRAÓK TOURS nem tudja garantálni az utazási során az akadálymentes közlekedést, mert Egyiptomban erre még nincsenek meg a szükséges szabályozások, ezért ezen Utazók számára csak saját felelősségükre javasoljuk az utazást. Minden esetben a FÁRAÓK TOURS csak előzetes érdeklődés alapján tud pontos információval szolgálni.

13. Helyi képviselet
A FÁRAÓK TOURS egyiptomi helyi képviselete és partnere:
Insight Tours – Egypt Cairo
68 Takseem Elfostat, Salah Salem Rd. Cairo
Contact Person: Gihan Galal

14. Utazási dokumentumok
A FÁRAÓK TOURS az Utazónak az utazásra feljogosító dokumentumokat, tehát a repülőjegyeket és a vouchereket az indulás előtt maximum 48 órával eljuttatja az Utazóhoz egy tájékoztató kíséretében, melyben ismerteti az Utazási dokumentumok tartalmát és megfelelő tájékoztatást nyújt a kezeléséről.
AZ UTAZÓ KIJELENTI, HOGY AZ FÁRAÓK TOURS ÁLTAL KIADOTT UTAZÁSI PROSPEKTUST, TÁJÉKOZTATÓKAT, UTAZÁSI SZERZŐDÉST ÉS A JELEN ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKET – EGÉSZÉBEN ÉS RÉSZLETEIBEN EGYARÁNT – MEGISMERTE ÉS AZOKAT ELFOGADJA.

Dátum: 


_____________________________________            ___________________________________
Megrendelő utas aláírása                                                       Fáraók Tours


1.    Melléklet

Utas név:   
Lakcím:   
Születési dátum:
Útlevél szám:
Útlevél érvényességi ideje:

Utas név:
Lakcím:   
Születési dátum:  
Útlevél szám:
Útlevél érvényességi ideje: 


 


2.    Melléklet


Program neve:
Utazás időpontja, tartama:
Szállás:
Elhelyezés:
Ellátás:
Légitársaság, indulási időpont:
Szállítási útvonal:
Alapár:  
Illetékek:
Egyágyas felár:
Baba ár:
Egyéb felár:
Vízum:
Kedvezmény:
Utasbiztosítás:
Útlemondási biztosítás:
Fakultatív program(ok):
Fakultatív program(ok) díja:


3.    Melléklet
NYILATKOZAT


Alulírott <név> , cím: <lakcím>, ezúton nyilatkozom az Utazási Iroda. szervezésében, <időtartam> közötti időtartamra lefoglalt <utazás fantázia neve> utazással kapcsolatban a következők szerint:
A 2011 január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206.§-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):   
[x] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe, vagy
[_] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe
[_] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe


Dátum:

_____________________________________            ____________________________________
Megrendelő utas aláírása                                                   Utazási Iroda   

 .

 
 
Kairó
Luxor
Asszuán
Hurghada
Sharm El Sheikh
Egyiptomi városok távolságai
Egyiptomi Parfüméria
Papirusz műhely
Királyok Völgye
Memnóni kolosszusok
Montazah Palota
Qaitbay erőd
Pompeius oszlopa
Kom El Shoqafa katakombái
Egyiptomi ételek
Egyiptomi Istenek
Egyiptomi művészet
Ramadan
Abu Szimbeli templomok
Hórusz temploma
Szobek temploma
Völgytemplom (Gíza)
Luxori templom
Karnaki templom
Hatsepszut temploma
Philaei templom
Egyiptomi arab útiszótár
Egyiptomi vízum
Egyiptomi pénz
Egyiptomi piramisok
A Nagy Szfinx
Khan el-Khalili bazár
Egyiptomi Múzeum
Asszuáni Nagy Gát
Asszuáni botanikus kert
Elefánt sziget
Asszuáni gránitbánya és a befejezetlen obeliszk
Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum
Nyilatkozat
Dokumentumok
Elérhetőségeink

egyiptom, utazás, nílus, kairó, üdülés, nyaralás, körutazás, utazás, városnézés, városlátogatás, tengerpart, egyptair, repülős út, szállás, hotel, resort, szálloda, akció, last minute, ajánlat, foglalás Egyiptom, Hurghada, Sharm El Sheikh, Kairo, Luxor, nílusi hajóút, Vörös-tenger, fakultatív program, hieroglif, templom, piramis, istenek, Karnak, Edfu, Philae, Dendera, Abu Szimbel, Kheopsz, giza, Szakkara, Alexandria, Asszuán, Núbia, Nasszer-tó, egyiptomi utazási iroda, Amon, Ekhnaton, Imhotep, Hatsepszut, korall, sznorkerezés, búvárkodás, akció, kedvezményes utak, magyar nyelvű idegenvezető, Jaz Aquamarine, TTC Empire, TTC Royal Star Beach, Amwaj Blue Beach, Seagull, Sunny Days, egyiptomi utak, egyiptomi nyaralás, kairói városlátogatás, olcsó egyiptomi utak
Created by MesterCom Kft.  v2.57