Fáraók Tours  
1064 Budapest, Podmaniczky u. 51-53
Telefon: +36 1 398-8888
 
   
 


KAIRÓ IDŐJÁRÁS
HURGHADA IDŐJÁRÁS
SHARM EL-SHEIKH IDŐJÁRÁS
Utazási szerződés

Amely létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 51-53., cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál Cg.01-09-911386; adószáma: 14602423-2-42.Tel.:+36-1/39-888-88, Fax.:+36-1/39-888-80; web: www.faraok.hu, email: iroda@faraoktours.hu. Vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1143 Budapest, Stefánia út 51., telefon: +36-1-460-1400, fax: +36-1-460-1499, e-mail: info@colonnade.hu, Kötvény száma: VBB/2017/299, kelte: 2016.11.02. A kötvény által fedezett kockázatok: a biztosított által kötött utazási szerződésekből eredő, biztosítottat terhelő kötelezettségek nem megfelelő- vagy nem teljesítése esetén az utasokat ért vagyoni károk megtérítése. A biztosítás területi hatálya: Külföldre történő utazásszervezés az egész világra. Engedélyező, illetve hatósági nyilvántartást vezető hatóság: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, 1124 Bp. Németvölgyi út 37-39. Tel.: +361/45-85-537,  fax: +361/45-85-847,www.mkeh.gov.hu, MKEH eng. szám: U-001005, mint utazásszervező és a Fáraók Földje Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 51-53., cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságnál Cg. 01-09-289602, adószáma: 25796247-2-41., mint az utazásszervező tevékenységével kapcsolatos egyéb- és részszolgáltatások foglalásainak - és annak pénzügyi rendezésének intézője, aki felé az utas az utazás díját fizetni köteles), mint ügyintéző partner iroda, azaz a továbbiakban, mint Utas között, a szerződés mellékletét képező megrendelőn szereplő szolgáltatás biztosítására az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

név:
lakcíme:
levelezési cím:
tel/fax száma:
utazás időpontja:
úti cél:
pozíciószám:
részvételi díj:   

 

azaz a továbbiakban, mint Utas között, a szerződés mellékletét képező megrendelőn szereplő szolgáltatás biztosítására az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

 

1. Irányadó szabályok:
Az Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság utazásszervező (továbbiakban: UTAZÁSI IRODA) által szervezett külföldi utazásokra a hatályos Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezései, 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól; az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) sz. Kormányrendelet (továbbiakban: R); valamint 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló rendelkezései, valamint az egyedi utazási szerződésben, megrendelésben, visszaigazolásban, bármely átadott, vagy online közölt katalógusban, tájékoztatóban illetve a szerződésben foglaltak az irányadóak.

2. A szerződés létrejötte:
A jelentkezés nyilvántartásba vételével, az előleg befizetésével, illetve az utazási szerződés aláírásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre az Utas(ok) és az UTAZÁSI IRODA között a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint az utazási szerződés. Ha az Utas nem személyesen jár el (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), megbízottja – két tanú előtt aláírt és leadott eredeti megbízási szerződés alapján – jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utasnak) haladéktalanul átadni, az eljáró személy (megbízott) tevékenységéért az UTAZÁSI IRODA felelősséget nem vállal. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízásból, ügyviteléből, eljárásából fakadó az UTAZÁSI IRODA-t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha az UTAZÁSI IRODA a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az UTAZÁSI IRODA az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését az UTAZÁSI IRODA bármikor visszautasíthatja, és a befizetett előleget visszafizeti.

3. Tájékoztatás:
Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan az UTAZÁSI IRODA által közzétett adatokban történt esetleges változásokról az UTAZÁSI IRODA írásban tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy személyesen, írásban adja át az Utasnak. 

4. Utas kötelezettségei:
A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az Utas gondoskodik. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik. Az Utas, az utazás alatt a rá vonatkozó jogszabályokat, törvényeket köteles betartani. Az országból korallt, műtárgyat, műkincset, eredeti szobrokat, mumifikált állatot kihozni szigorúan tilos. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik.

5. Részvételi díj:
A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az UTAZÁSI IRODA eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj megállapítása nem a napok száma, hanem az igénybe vett szolgáltatások szerint történik. Azoknak a Kedves Utasainknak, akik nem rendelkeznek magyar útlevéllel, illetve nincs magyarországi tartózkodási engedélyük, a programok részvételi díja változhat, az Egyiptomi Szálloda Szövetség Rendelkezése alapján.
Az utazás első és utolsó napja utazási napnak minősül, nem üdülésnek. A szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, valamint devizaárfolyamának változása miatt az UTAZÁSI IRODA legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítéstől számított 3. napon belül elállhat a szerződéstől és az UTAZÁSI IRODA a befizetett összeget teljes egészében, visszafizeti.
Az Utazási Irodának jogában áll kerozin pótdíjat bevezetni, amennyiben az áremelkedés jelentős és igazolható.
Az alapár nem tartalmazza:

 • reptéri illeték (programoktól függően),
 • vízumdíj,
 • a sztornó biztosítást,
 • BBP biztosítás,
 • szervízdíj (programoktól függően),
 • piramisokra, tengerre néző szoba, lakosztály igénye esetén (mely nem tartozik az alapszolgáltatás körébe), illetve nílusi hajóút esetén, mely során igény merül fel a felső szintek kabinjaira,
 • az alapszolgáltatáson kívül eső, magas kategóriájú szoba, lakosztály, kabin foglalása esetén felárat számítunk fel, melynek összegéről a lekérést követően tudunk felvilágosítást adni.

6. Társasutazás részvételi díja:
Társasutazás esetén 50% előleget kell a jelentkezéskor befizetni. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az UTAZÁSI IRODA külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől. Az Utas ez esetben köteles az UTAZÁSI IRODA-nak a szerződés 10. pontjában közölt költségeit, az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti 20., illetve a szerződés kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni. Az UTAZÁSI IRODA a teljes részvételi díj befizetése ellenében számlát állít ki, mely igazolja az Utas utazási jogosultságát. Társasutazás során az Utas az UTAZÁSI IRODA által szervezett utazáson a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe

7. Utazás:
Az UTAZÁSI IRODA utazásait menetrend szerinti illetve charter járatokkal szervezi. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásáért az UTAZÁSI IRODA-t felelősség nem terheli. Repülővel szervezett utazások esetén, a légi szállítás teljesítésekor hatályos jogszabályok az irányadók. Az UTAZÁSI IRODA és a légi fuvarozó felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, többször módosított 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete korlátozza. A nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályok (IATA) alapján a fuvarozó légitársaság és az UTAZÁSI IRODA fenntartja a repülőgép indulási időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási helyek, a légitársaság, a repülőgép típus megváltoztatásának jogát. A menetrendek, vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontok (pl. különjáratok indulási és érkezési időpontja) nem szavatoltak, és nem részei a légi fuvarozási szerződésnek. Az indulást megelőzően a tudomására jutott változtatásokról, módosításokról az UTAZÁSI IRODA az Utast haladéktalanul értesíti. A légi járatok hosszú késéséért, a beszállás megtagadásáért, a járatok törléséért, a légi utazással kapcsolatban felmerült egyéb problémákért az UTAZÁSI IRODA felelősségét kizárja, illetve a jelen pontban meghatározott jogszabályok keretei között, a légitársaság felelősségének mértékéig korlátozza. A légi utazás során a csomagokban keletkezett kárt, vagy a csomag elveszésének tényét a repülőtér elveszett csomagok osztályán kell haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyv felvételét és a légitársaság intézkedését, segítségét kérni. Az elveszett, megsérült csomagért az UTAZÁSI IRODA-t felelősség nem terheli, a kártérítési igényt a légitársasághoz kell benyújtani.
Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező köteles azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
Ebben az esetben az utas:
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást , a felek módosíthatják az utazási szerződést,
vagy
b) elállhat a szerződéstől
Ha az utas a b) pontja alapján áll el a szerződéstől, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

Tájékoztató a charter repülőjegyekre vonatkozó szabályokról:

 • A járat indulási időpontja nem módosítható. Amennyiben az utas nem veszi igénybe a repülőjegyet, annak ára nem térítendő vissza.
 • A menetrend változtatás jogát a légitársaság fenntartja. A menetrendtől eltérő, késedelmes indulásért az Utazási Iroda nem vállal felelősséget. Ebben az esetben a repülőjegy ára nem visszatéríthető, a menetrendváltozás miatt az Utazási Iroda semmilyen kártérítéssel vagy kompenzációval nem tartozik utasainak. Nagyobb mértékű késés esetén a repülıtéri ellátásról a légitársaság köteles gondoskodni a nemzetközileg elfogadott szabályok szerint.
 • Vis Major helyzet esetén, ha a járat törlésre kerül vagy egy, illetve több nappal késıbb indul el, a repülőjegy ára nem térítendő vissza, így amennyiben az utas a késés miatt önszántából nem veszi igénybe a járatot, az Utazási Iroda semmilyen mértékű kártérítésre nem kötelezhető.
 • Dátum módosítására vis major helyzet esetén sincs lehetıség, hacsak az utazási iroda nem rendelkezik másképp.
 • Névmódosításra legkésőbb két héttel az indulás előtt van lehetőség, melynek díja 10.000 Ft/fő.
 • A charter repülőjegyre kizárólag az azt kiállító utazási iroda által felállított szabályok érvényesek, amelyek nem képezik a légitársaságok által kiadott foglalási és törlési szabályzat részét.
 • A repülőjegy elvesztése esetén, annak pótlása 30 EUR/repülőjegy, mely a helyszínen fizetendő.

8. Szállás:
A szállodák kiválasztásából, a szállodák szolgáltatásával kapcsolatban eredendő károkért az utasszervezőt semmilyen felelősség sem terheli. A szállodák esetleges telítettsége esetén az UTAZÁSI IRODA jogosult az Utasokat azonos kategóriájú szállodában elhelyezni kártérítési kötelezettség nélkül. Az UTAZÁSI IRODA fenntartja a változtatás jogát, miszerint az Utas által megjelölt szálloda/hajó helyett azonos kategóriájú szállodában/ hajón helyezze el. A változásról az Utast a fentiekben leírtak szerint kell tájékoztatni. Ezen esetekben az UTAZÁSI IRODA kártérítésre nem kötelezhető. Visszaigazolás hiányában nem áll módjában a szállodától függő igényeket teljesíteni. (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba) a prospektusunkban szereplő szállodák némelyike rendelkezik főépülettel és bungalóval, vagy melléképülettel egyaránt. A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekintik, és azonos árakon kínálják. Az UTAZÁSI IRODA nem tud garanciát vállalni arra, hogy minden Utas a főépületben kerül elszállásolásra. A prospektusban és weboldalon feltüntetett távolságok tájékoztató jellegűek. Akciós ajánlatainkban szerepelhetnek olyan szállodák, amelyek katalógusunkban nem szerepelnek. Az utazási feltételek ugyanúgy vonatkoznak ezekre a szállodákra is. A részvételi díjban foglalt szállodát a helyszínen nem áll módunkban módosítani, szállodaváltoztatást az indulás előtt 4 héttel áll módunkban fogadni. Egyiptomban a szállodákban hivatalosan a check-in délután 14:00-tól elérhető, a check-out pedig legkésőbb délelőtt 11:00-ig tart.
A katalógusban és a weboldalon illetve egyéb kiadványainkban található fakultatív programok tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazási irodában vagy a helyszínen van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására az UTAZÁSI IRODA csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). Amennyiben az UTAZÁSI IRODA mondja le az utas által már befizetett fakultatív programot ezen okokból, úgy a befizetett díj az utasnak visszajár. Amennyiben az UTAS a magyarországi irodában befizetett fakultatív programot Egyiptomban lemondja, szervezési költséget számítunk fel, melynek összege a lemondás idejétől és a fakultatív program típusától függ. Tekintettel arra, hogy a fakultatív programok az adott úticél helyi szervezésében történnek, ezért a szolgáltatásokkal, illetve hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszt, kártérítési igényt az utas köteles a helyszínen jegyzőkönyveztetni, és annak egy példányát a helyi szervező részére átadni. Fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot az UTAZÁSI IRODA a katalógusában, weboldalán és kiadványaiban a programhoz kapcsolódóan feltünteti. A programváltoztatás jogát az UTAZÁSI IRODA fenntartja.

9. Szerződés módosítása:
Amennyiben az Utas az utazás megrendelése után utazási igényét fenntartva megváltoztatja: a létszámot, a szálláshelyet akkor a változtatás 10.000 Ft/fő/alkalom költség megtérítése mellett lehetséges. Az időtartam, úti cél változtatása, utazó személy névváltozása 20.000 Ft/fő költség megtérítése mellett lehetséges.
Amennyiben az Utas a szerződéskötéskor hibás adatot ad meg, úgy annak módosítási-, vagy többletköltsége az Utast terheli.

10. Elállás:
Az UTAZÁSI IRODA legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal kártérítési kötelezettség nélkül – a befizetett összeg teljes visszatérítése mellett – elállhat az utazási szerződéstől. Az elállásra a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés a),- b) pontjaiban foglaltak az irányadók. Ha az UTAZÁSI IRODA az utazás időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt, vagy programot az Utas jelentkezése után lényegesen megváltoztatja, az Utas a változás közlésétől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől. Ilyen esetben az UTAZÁSI IRODA a befizetett díjat teljes egészében visszafizeti, és a R 8. §-ában foglalt előírások szerint köteles eljárni.
Ha az Utas hatósági orvos, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt az utazáson, erre vonatkozóan előzetes biztosításkötés (útlemondási biztosítás) esetén a költségeit a biztosító megtéríti.
Amennyiben az Utas saját érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől a R 8.§ (8) bekezdése alapján bánatpénzt köteles megfizetni, amelynek mértéke a részvételi díjból a következő.
Az utazás kezdőnapját megelőző:

 • 61. napig kötbérmentes,
 • 60-35. nap között a részvételi díj 10%-a,
 • 34-21. nap között a részvételi díj 40%-a,
 • 20-11. nap között a részvétei díj  60%-a,
 • 10- 6. nap között a részvételi díj 80%-a,
 • 5- 0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

A postai úton történő lemondás időpontját a tértivevényes levélnek az irodához történő beérkezési ideje határozza meg. Vita esetén az UTAZÁSI IRODA a tértivevényes levelet azzal a nappal tekinti megérkezettnek, amikor az UTAZÁSI IRODA aláírta az igazoló szelvényt.
Az UTAZÁSI IRODA az Utast az utazás megkezdését követően – saját hibájából – kizárja, az utas a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
Az Utas kifejezetten hozzájárul, hogy a UTAZÁSI IRODA jogosult a fentiek – bánatpénz - alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az Utas által befizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására. A fennmaradó összeg az Utast illeti. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi a fent megállapított bánatpénz összegét, az Utas köteles azt, vagy a különbözetet a lemondás időpontjától számított 8 napon belül az UTAZÁSI IRODA-nak megfizetni. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkező házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére lemond, a lemondás miatt a bánatpénzt tartoznak megfizetni.
Az UTAZÁSI IRODA fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot, vagy ha az utazást jelen szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti. Az ettől eltérő létszámot az Iroda megrendeléskor jelzi.
A részvételi díjon felül fizetendő az utasbiztosítás, melyet az Utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg irodánkon keresztül a velünk szerződésben álló biztosító társasággal köt meg. 
A szerződés aláírásával egyidejűleg igazolom, hogy a biztosító társaság adataira a sztornó és utasbiztosítási feltételekre, szolgáltatásokra és díjakra vonatkozó részletes tájékoztatást a szerződéskötés előtt megkaptam, a biztosítási szerződés feltételeit átvettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Az utazásszervező köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni. A biztosítás feltételei megtekinthetők a jelentkezés helyén. A biztosítótársasággal szemben érvényesíteni kívánt kárigényt be kell jelenteni, arról jegyzőkönyvet kell felvenni. A biztosító társaság szabályzatai az utazásszervező weboldalán hozzáférhetőek.

11. Szerződés teljesítése:
Az UTAZÁSI IRODA felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha az UTAZÁSI IRODA az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Amennyiben nem teljesíti, köteles az Utas kívánsága szerint vagy a díjat visszafizetni (elállás), vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. A szerződéssel okozott kárt az UTAZÁSI IRODA köteles megtéríteni. Azonban a kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható. Kártérítési felelősségét a R 12. § (2) bekezdése alapján korlátozza.
Ha a szolgáltatás teljesítése nem a voucherben foglaltaknak megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen, akkor az Utas köteles az eltérés hiányát, vagy bárminemű észrevételét az UTAZÁSI IRODA helyi megbízottjának és az UTAZÁSI IRODA magyarországi képviselőjének, az UTAZÁSI IRODA által biztosított ügyeleti telefonon keresztül haladéktalanul jelezni. Az ügyeleti telefonszámot - +36 70 7013 700 - az UTAZÁSI IRODA több kiadványában is feltünteti. A helyi megbízott köteles a bejelentést azonnal jegyzőkönyvbe foglalni, ha ez nem történik meg, akkor az Utas köteles ezt a hiány azonnal jelezni az UTAZÁSI IRODA magyarországi képviselőjének az ügyeleti telefonszámon keresztül. Ennek a jegyzőkönyvnek egy példánya az Utasé a másik példány az UTAZÁSI IRODA-é. Az utazási iroda képviselője a reklamációról és a felvett jegyzőkönyvről köteles haladéktalanul tájékoztatni az ügyvezetőt, továbbá a hibát elhárító, problémát megoldó vagy a kárt mérsékelő intézkedéseket azonnal megtennie.
Amennyiben az Utas a fent említett jelzést elmulasztja, akkor a kártérítési igénye nem érvényesíthető és a reklamáció nem fogadható el. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen kijavítani nem lehet, akkor az Utas köteles az utazás befejezését követő 3 napon belül az UTAZÁSI IRODA-nál írásban reklamálni, csatolva a reklamációt alátámasztó jegyzőkönyv másolatát. Amennyiben az Utas kifogásait nem közölte a helyszínen orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.
Abban az esetben, ha az utas nem az UTAZÁSI IRODA által kínált fakultatív programokon vesz részt, hanem egyénileg szervez programot, vagy a helyszínen egyéb szervezéssel vesz részt programokon, az UTAZÁSI IRODA az utasokért nem vállal felelősséget.
Az UTAZÁSI IRODA a program kiírásban szereplő programok sorrendjén változtathat!

Szintén nem vonható felelősségre az UTAZÁSI IRODA, amennyiben az Utas a meghirdetett programokon kívüli szabadidőben egyénileg szervezett bármilyen tevékenységért, mely során problémája merül fel, megsérül, vagy bántódása esik stb. 
Az UTAZÁSI IRODA nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok, vis maior okok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az UTAZÁSI IRODA felelősséget nem tud vállalni, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.
Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából az UTAZÁSI IRODA, vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat) átvette. Légi szállítás során az elveszett és megrongálódott poggyászokat a légitársaság megbízottjának a helyszínen kell jelenteni és jegyzőkönyvet felvetetni.
Az UTAZÁSI IRODA közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha az UTAZÁSI IRODA az Utas kárát megtérítette, megilletik azok a jogok, amelyek az Utast a közreműködővel szemben illetnék meg. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén az Utas kifogásait – az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül – az UTAZÁSI IRODA tudomására kell, hozza. A kifogásra okot adó eseményt pedig annak helyszínén kell jegyzőkönyveztetni. A kifogás késedelmes és nem szerződésszerű előterjesztéséből eredő károkért az Utas felelősséggel tartozik (Ptk. 306. § (4) bekezdés). A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv, kizárólag az
Utas panaszának a rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását. Az utazási iroda az Utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles a panaszt kivizsgálni, és álláspontjáról az Utast értesíteni. Amennyiben a helyszíni panasztétel eredménytelen lenne, az Utas köteles az utazásszervezőt értesíteni a megadott telefonszámokon.
Ha az UTAZÁSI IRODA nem tesz eleget az Utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az Utas az igényének érvényesítése végett az Aegon Biztosító Zrt-hez fordulhat.
A Felek vállalják, hogy az iroda által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az utazási iroda a programfüzetben, valamint egyéb kiadványokban az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. A hibajegyzéket időszakonként közzé teszi.
Az UTAZÁSI IRODA a szerződésben foglalt szolgáltatások: szállás, étkezés, közlekedés, programok, árak módosításának, megváltoztatásának jogát ésszerű keretek között, indokolt esetekben, szolgáltatási kategórián belül fenntartja. A változtatás tényét és okát az Utassal haladéktalanul közli. Amennyiben az Utas a változtatást 3 napon belül, illetve a helyszínen haladéktalanul, írásban nem kifogásolja, úgy kell tekinteni, hogy a szerződésmódosítást elfogadta. A katalógusban, kiadványokban, weboldalakon szereplő képek illusztrációk! A katalógusban szereplő szállodaleírások a szállodák hivatalos honlapja és kiadott prospektusaik alapján készültek. Mint az UTAZÁSI IRODA csak lefordítottuk azokat, ezért egyes szolgáltatások a leírtakban szereplőtől való eltéréséért felelősséget nem vállalunk! A katalógus elkészültekor a szállodáknál szereplő ellátások a katalógus nyomtatáskori állapotával egyeznek meg, időközbeni változásokért az UTAZÁSI IRODA felelősséget nem vállal, de arról tájékoztatja az utasokat, még az elutazás előtt.

12. Utazási dokumentumok:
Az UTAZÁSI IRODA az Utasnak az utazásra feljogosító dokumentumokat, tehát a repülőjegyeket és a vouchereket az indulás előtt maximum 48 órával eljuttatja az utashoz egy tájékoztató kíséretében, melyben ismerteti az Utazási dokumentumok tartalmát és megfelelő tájékoztatást nyújt a kezeléséről.

AZ UTAS KIJELENTI, HOGY AZ UTAZÁSI IRODA ÁLTAL KIADOTT UTAZÁSI PROSPEKTUST, TÁJÉKOZTATÓT, UTAZÁSI SZERZŐDÉST ÉS A JELEN ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKET – EGÉSZÉBEN ÉS RÉSZLETEIBEN EGYARÁNT – MEGISMERTE ÉS AZOKAT ELFOGADJA.

Az UTAZÁSI IRODA utazási iroda ügyeletes telefonszáma: +36-70/70-13-700

Záradék:
Csoportos utazás szervezése esetén (2 főt meghaladó) a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed a részvételi díj előleg, illetve a teljes körű részvételi díj feletti rendelkezésre is.

Dátum: 


_____________________________________            ___________________________________
Megrendelő utas aláírása                                                          Utazási Iroda

 


1.    Melléklet

Utas név:   
Lakcím:   
Születési dátum:

Utas név:
Lakcím:   
Születési dátum:   


 


2.    Melléklet


Program neve:
Utazás időpontja:
Szállás:
Elhelyezés:
Ellátás:
Alapár:  
Illetékek:
Vízum:
Fakultatív program(ok):


 


3.    Melléklet
NYILATKOZAT


Alulírott <név> , cím: <lakcím>, ezúton nyilatkozom az Utazási Iroda. szervezésében, <időtartam> közötti időtartamra lefoglalt <utazás fantázia neve> utazással kapcsolatban a következők szerint:
A 2011 január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206.§-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):   
[x] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe, vagy
[_] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe
[_] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe


Dátum:

_____________________________________            ____________________________________
Megrendelő utas aláírása                                                   Utazási Iroda   

 .

 
 
Kairó
Luxor
Asszuán
Hurghada
Sharm El Sheikh
Egyiptomi városok távolságai
Egyiptomi Parfüméria
Egyiptomi ételek
Egyiptomi Istenek
Egyiptomi művészet
Ramadan
Abu Szimbeli templomok
Hórusz temploma
Szobek temploma
Völgytemplom (Gíza)
Egyiptomi arab útiszótár
Egyiptomi vízum
Egyiptomi piramisok
Egyiptomi pénz
A Nagy Szfinx
Asszuáni Nagy Gát
Adatvédelmi tájékoztató
Impresszum
Nyilatkozat
Elérhetőségeink

egyiptom, utazás, nílus, kairó, üdülés, nyaralás, körutazás, utazás, városnézés, városlátogatás, tengerpart, egyptair, repülős út, szállás, hotel, resort, szálloda, akció, last minute, ajánlat, foglalás Egyiptom, Hurghada, Sharm El Sheikh, Kairo, Luxor, nílusi hajóút, Vörös-tenger, fakultatív program, hieroglif, templom, piramis, istenek, Karnak, Edfu, Philae, Dendera, Abu Szimbel, Kheopsz, giza, Szakkara, Alexandria, Asszuán, Núbia, Nasszer-tó, egyiptomi utazási iroda, Amon, Ekhnaton, Imhotep, Hatsepszut, korall, sznorkerezés, búvárkodás, akció, kedvezményes utak, magyar nyelvű idegenvezető, Jaz Aquamarine, TTC Empire, TTC Royal Star Beach, Amwaj Blue Beach, Seagull, Sunny Days, egyiptomi utak, egyiptomi nyaralás, kairói városlátogatás, olcsó egyiptomi utak
Created by MesterCom Kft.  v2.46